Titlu Cand apare copilul
Autor Francoise Dolto
Categorie Parenting
DOWNLOAD PDF
Cand apare copilul

În luna august 1976, în timp ce eram în concediu, am primit un telefon. Directorul de la France- Inter, dl Pierre Wiehn, pe care nu îl cunoºteam, mi-a propus ca începînd cu acea toamnã sã particip la o emisiune ce urma sã se ocupe de problemele pe care le au pãrinþii în relaþia cu copiii lor. Sã mã gîndesc în timpul concediului la ce am sã fac dupã, nu! Un nu categoric ºi datoritã dificultãþii unei asemenea emisiuni, avînd în vedere cã atîþia factori inconºtienþi sînt în joc cînd e vorba de educaþie. Peste cîteva zile, adjunctul directorului de la France-Inter, Jean-Chouquet, m-a sunat încercînd sã fie mai convingãtor. Cererea e mare, îmi spunea el; de cînd radioul a devenit prietenul fiecãrui cãmin, mulþi pãrinþi aºteaptã prin el rãspunsuri la problemele lor psihologice. Trebuie fãcutã o emisiune despre dificultãþile legate de educaþia copiilor. Posibil. Dar de ce sã apelaþi la mine, un psihanalist atît de prins de meseria lui? Acesta este rolul educatorilor de profesie, al psihologilor, al mamelor ºi taþilor din familiile tinere. Multe persoane sînt preocupate de aceste lucruri. În ceea ce mã priveºte, rãspunsul este nu… ºi nu m-am mai gîndit la asta. Dar cînd m-am întors la lucru, Pierre Wiehn m-a sunat din nou. Veniþi mãcar sã stãm de vorbã: studiem problema ºi vrem sã ne consultãm cu dumneavoastrã. Am vrea sã vã spunem care sînt ideile noastre. Þinem foarte mult la acest proiect. Tocmai mã întorsesem din concediu, odihnitã ºi încã nepresatã de un program prea încãrcat. Am acceptat. ªi astfel, într-o dupã-amiazã de la începutul lui septembrie m-am dus sã-i întîlnesc pe aceºti domni în clãdirea impunãtoare pe care o ocupã Radio-France, sã reflectãm împreunã ºi, încet-încet, m-am lãsat cîºtigatã de cauza lor. Da, era adevãrat, se putea face ceva pentru vîrsta copilãriei. Existau multe cereri din partea publicului. Cum puteam sã le rãspundem în mod eficient fãrã sã facem rãu, fãrã sã îndoctrinãm ºi, profitînd de aceastã audienþã, sã facem ceva pentru cei care sînt viitorul unei societãþi ce nu îi înþelege niciodatã? Este adevãrat, de asemenea, cã toþi cei ce dau consultaþii psiho-medicale constatã cã tulburãrile de adaptare pentru care le sînt aduºi copiii îºi au originea în prima copilãrie. Pe lîngã tulburãrile reacþionale recente, cauzate de evenimente ºcolare sau familiale, existã adevãrate nevroze infantile ºi psihoze care au debutat cu tulburãri ce ar fi fost rezolvate dacã pãrinþii ºi copiii ar fi fost ajutaþi sã se înþeleagã fãrã angoase ºi sentimente de culpabilitate, de-o parte ºi de cealaltã. Aceste tulburãri au condus la o stare patologicã cronicã, manifestatã deopotrivã prin dependenþã, respingere ºi dezvoltare dizarmonicã a copilului. Suferinþa moralã a copiilor foarte mici se exteriorizeazã la început prin disfuncþii viscerale digestive, pierderea poftei de mîncare, a somnului, agitaþie sau apatie, sau chiar printr-o indiferenþã faþã de toate ºi pierderea plãcerii de a se juca, de a face zgomot; întîrzierea în vorbire, tulburãrile de motricitate, tulburãrile reacþionale sînt semne tîrzii ale pierderii comunicãrii prin limbaj cu cei din jur. Aceste fenomene precoce sînt nenumãrate în prima copilãrie, dar complet ignorate de majoritatea pãrinþilor care se mulþumesc sã aºtepte vîrsta ºcolarã, pedepsind sau dînd calmante copiilor care deranjeazã, pentru cã.......

5602